• Туризм з методикою викладання
  Шифр дисципліни - ПП 1.22.
  Курс - 2; семестр -4.
  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 
  144 год. 4 кредити ECTS з них:
  лекції - 18 год.
  практичні – 36 год.
  самостійні – 90 год.
  індивідуальна робота - 2 год. 
  Форма підсумкового контролю - іспит.
  Самореєстрація: Туризм з методикою викладання
 • Історія фізичної культури

  Основними формами вивчення курсу є:

  лекції, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 108 годин, з яких: 16 лекційних годин, 16 семінарських годин, 74 години – самостійна робота.

  Форма звітності: екзамен.

  Самореєстрація: Історія фізичної культури