• Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого циклу вона входить

  Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108год./3 кредити ЕСТS із них:

  Лекцій:_18_год.

  Семінарських занять:_16_год.

  Самостійної роботи:__74__год.

  Форма підсумкового контролю: залік

  Самореєстрація: Метрологічний контроль у фізичному вихованні
 • Нормативна

  Загальна кількість годин – 108

  3 кредита

  Лекцій – 18 годин

  Семінарських – 18 годин

  Самостійна робота – 72 годин

  Форма звітності – іспит

  Cт. викладач - Ніколайчук Ольга Петрівна

  Самореєстрація: Олімпійський та професійний спорт
 • Курс «Плавання з методикою викладання» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».

  Метою викладання дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками зі спортивного та прикладного плавання, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.

  Після вивчення курсу студенти повинні знати:

  –       теоретичні основи статичного і динамічного плавання;

  –       історію виникнення та розвитку плавання;

  –       техніку спортивного і прикладного плавання;

  –       основи методики навчання спортивних і прикладних способів   плавання;

  –       правила організації та проведення змагань з плавання;

  –       організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу з плавання.

  Студенти повинні вміти:

  –       володіти технікою спортивних і прикладних способів плавання;

  –       надати першу домедичну допомогу потерпілому на воді;

  –       планувати і організовувати навчально-тренувальний процес з  плавання;

  –       організувати і провести змагання з  плавання із оформленням відповідної документації.

  Форма звітності – залік (ІІІ семестр), екзамен ( IV семестр).

  Самореєстрація: Плавання з методикою викладання
 • Курс «Спортивне орієнтування» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».

   

  Метою викладання дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками зі спортивного орієнтування, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.

   

  Завдання курсу “Спортивне орієнтування” полягає у забезпеченні студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивного орієнтування в навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу зі спортивного орієнтування з групами різної вікової та фізичної підготовленості.

   

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу. Після вивчення курсу студенти повинні знати:

  – теоретичні основи спортивного орієнтування;

  – історію виникнення та розвитку спортивного орієнтування;

  – техніку орієнтування на місцевості;

  – основи методики навчання спортивного орієнтування;

  – правила організації та проведення змагань зі спортивного орієнтування;

  – організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу зі спортивного орієнтування.

   

  Студенти повинні вміти:

  – володіти технікою способів спортивного орієнтування;

  – читати топографічні карти та знаки;

  – планувати і організовувати навчально-тренувальний процес зі спортивного орієнтування;

  – організувати і провести змагання зі спортивного орієнтуванняіз оформленням відповідної документації.

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить: 108 год., з яких 18 год. лекційних, 30 год. практичних, 6 год. індивідуальних занять, 54 год. на самостійне опрацювання; для студентів заочної форми навчання становить: 108 год., з яких 6 год. лекційних, 6 год. практичних, 96 год. на самостійне опрацювання;

  Форми поточного оцінювання: тестування, фронтальні опитування, письмові опитування, реферування, складання контрольних нормативів.

  Форма звітності – екзамен ( IV семестр*.

  Самореєстрація: Спортивне орієнтування
 •  

   

  РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  з дисципліни “Спортивні ігри з методикою викладання гандбол ”

  для студентів ІІ курсу факультету фізичної культури та здоров’я людини

   

  Загальна кількість ЕСTS: 108 годин / 3 кредита ЕСTS із них:

  Лекції: – 17 годин

  Практичних занять: – 28 годин

  Індивідуальної роботи: – 6 годин

  Самостійної роботи – 57 годин

  Форма підсумкового контролю: залік.

   

   

   

  Робочу навчальну програму підготував: Ячнюк Ю.Б., ст. викладач

   

   

   

   

  Навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри фізичного виховання “___” _____________________ р. (протокол № 1).

   

   

   

  Зав. кафедрою,

  доцент С.В. Мединський

   

   

   

   

  Чернівці – 2010

   

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

   

  Актуальність. Курс “Теорія і методика гандболу” входить в систему профілюючих предметів у професійній підготовці фахівців напряму підготовки 6.010201 „Фізичне виховання”, та 6.010203 „Здоров’я людини” – розкриває теоретико-методичні закономірності рухової активності у гандболі.

   

  1.1. Мета викладання дисципліни

  Мета курсу є формування у студентів знань і вмінь вивчення історії, теорії і методики викладання гандболу, оволодіння технічними прийомами і тактичними діями гри в гандбол, набуття необхідних знань, вмінь і навичок для самостійної педагогічної і організаційної роботи в різних ланках фізкультурно-спортивної діяльності.

   

  1.2. Завдання вивчення дисципліни

  Завдання курсу:

  1.Сформувати знання про історією розвитку гри в гандбол.

  2.Сформувати необхідні знання та практичні вміння у виконанні технічних прийомів і тактичних дій у гандболі.

  3.Сформувати вміння методично грамотно навчати технічним прийомам і тактичним діям у гандболі

  4.Сформувати знання про правила гри в гандболі та вміння судити гру.

  5.Сформувати необхідні знання та практичні вміння в організації та проведенні змагань з гандболу.

  Матеріал курсу базується на теоретико-методичних підходах які висвітлюються студентам на наступних дисциплінах: “Вступ до спеціальності”, “Анатомія людини”. Навчальний матеріал органічно пов’язаний з матеріалом, що викладається у процесі проходження наступних дисциплінах: “Теорія і методика рухливих ігор”, “Теорія і методика гімнастики”, “Теорія і методика легкої атлетики”, а також формує базові знання і вміння у студентів перед проходженням наступних дисциплін: “Теорія і методика фізичного виховання”, “Олімпійський і професійний спорт”, “Організація і управління у сфері фізичної культури” та інші.

  Навчальна робота з курсу проводиться у формі лекцій, практичних занять і самостійної роботи. На лекції студентам повідомляється основні відомості з історії, теорії і методики навчання прийомам техніки і тактичним діям гри в гандбол. На практичних заняттях вивчаються загально-розвиваючі і спеціальні вправи, технічні прийоми, тактичні дії і методика їх викладання. Самостійна робота включає вивчення рекомендованої літератури, і на основі отриманих знань складання алгоритмів методик навчання технічних прийомів і тактичних дій в гандболі. Обов'язковим розділом навчально-виховної роботи є виховання у студентів навичок догляду за спортивними спорудами та інвентарем, підготовки їх до занять і змагань.

   

   

  1.3. Компетенції, якими повинен володіти студент

  у процесі вивчення дисципліни

  - знати про:

  - історію розвитку гандболу у світі і в Україні;

  - основні прийоми техніки гри і методики їх навчання;

  - основні тактичні дії гри і методики їх навчання;

  - основні правила гри, види робочої документації для проведення змагань, жести судді під час гри.

  - вміти:

  - правильно показати виконання основних технічних прийомів і тактичних дій гри;

  - методично грамотно провести методики навчання основних технічних прийомів гри;

  - методично грамотно провести методики навчання основних тактичних дій гри;

  - судити гру, показуючи суддівські жести.

  У процесі проведення занять будуть застосовуватися наступні форми поточного контролю знань і вмінь студентів: усна співбесіда; тестова перевірка знань і вмінь; перевірка самостійних робіт; перевірка вміння викладати методику вивчення технічних прийомів і тактичних дій у гандболі; залік.

  Основними формами вивчення курсу є: лекційні, практичні, індивідуальні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

  Навчальна робота здійснюється у формі лекцій, практичних, індивідуальних та самостійних занять. На лекціях студентам викладаються поняття історії гандболу, правил гри, методика спортивних тренувань, а також основні принципи проведення спортивно-масових змагань з гандболу.

  На практичних заняттях – вивчаються, удосконалюються та закріплюються техніко-тактичні навички гри у гандбол, послідовність навчання та методика викладання технічних прийомів ведення гри, проведення частин заняття згідно плану-конспекту.

  Самостійна робота студента включає вивчення програмного матеріалу користуючись рекомендованою літературою, написання плану-конспекту заняття.

   

  Самореєстрація: Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол)
 • Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)
  Самореєстрація: Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)
 • Туризм з методикою викладання
  Шифр дисципліни - ПП 1.22.
  Курс - 2; семестр -4.
  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 
  144 год. 4 кредити ECTS з них:
  лекції - 18 год.
  практичні – 36 год.
  самостійні – 90 год.
  індивідуальна робота - 2 год. 
  Форма підсумкового контролю - іспит.
  Самореєстрація: Туризм з методикою викладання
 • Історія фізичної культури

  Основними формами вивчення курсу є:

  лекції, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 108 годин, з яких: 16 лекційних годин, 16 семінарських годин, 74 години – самостійна робота.

  Форма звітності: екзамен.

  Самореєстрація: Історія фізичної культури