• Основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті 

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить: 126 год., з яких 30 год. лекційних, 15 год. практичних,  год. індивідуальних занять,  год. на самостійне опрацювання; для студентів скороченої форми навчання становить 108 год. заочної форми навчання становить: 108 год., 30год.лекційних, 15год практичних з яких 6 год. лекційних, 6 год. практичних, 96 год. на самостійне опрацювання;

  Форма звітності – екзамен (IV семестр).

  Самореєстрація: Основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті
 • Теніс з методикою викладання

  2 кредити ЕСТS із них:

  Лекцій:__15__год.

  Практичних занять:__30__год.

  Самостійної роботи:__63__год.

  Форма підсумкового контролю: залік в 5 семестрі

 • Атлетизм з методикою викладання

  Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108год./3 кредити ЕСТS із них:

  Лекцій:_18_год.

  Практичних занять:_30_год.

  Самостійної роботи:__54__год.

  Форма підсумкового контролю: залік в 6 семестрі


  Самореєстрація: Атлетизм з методикою викладання
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  Запропонована програма визначає необхідний об’єм знань і навичок, оволодівши якими майбутній вчитель зможе самостійно проводити навчальну і позакласну роботу.

  Оскільки в даний час|нині| жодна галузь господарства не може успішно розвиватися, не спираючись|обпиратися| на свідоме використання економічних законів, саме остільки вивчення економічних стосунків у сфері фізичної культури і спорту для студентів вузів системи фізичної культури і спорту є|з'являється| об'єктивною необхідністю.

  Менеджмент і економіка фізичної культури і спорту є|з'являється| конкретною галузевою дисципліною Вона має свій предмет вивчення (це – економічні відносини, що складаються між членами суспільства|товариства| в процесі виробництва спортивних послуг), вирішує|рішає| свої специфічні проблеми.

  Оскільки фізична культура і спорт  є невід'ємна частка|частина| і складовий елемент суспільного|громадського| відтворення, тому економіка фізичної культури і спорту – це ланка в загальній сукупності інших наук. І економічні закони, що існують|наявний| в суспільному|громадському| виробництві в загалом, діють і у сфері фізичної культури і спорту.

  Таким чином, основне завдання|задача| менеджменту і економіки фізичної культури і спорту як науки – вивчення конкретного механізму прояву|вияву| економічних законів і законів управління в цій сфері.

  В зв'язку з цим важливим|поважним| завданням|задачею| дисципліни є|з'являється| також ознайомлення студентів з|із| основними економічними поняттями, категоріями і закономірностями  сфери фізичної культури і спорту, а також набуття|надбання| ними досвіду|досліду| економічного аналізу, формування економічного мислення, прийомів і методів управління.

  Успіх діяльності працівників сфери фізичної культури і спорту багато в чому спирається|обпирається| на ефективне використання матеріальних засобів|коштів|, що у свою чергу|в свою чергу| передбачає|припускає| певну економічну підготовку, уміння в своїй практичній роботі спиратися|обпиратися| на досягнення економічної науки.

  Економічна освіта|утворення| повинна сприяти досягненню максимальних результатів в професійній діяльності працівників сфери фізичної культури і спорту.

  Як відомо, організації системи фізичної культури і спорту приділяють|наділяють| багато уваги економічній стороні своєї діяльності. Вони ведуть розробку довгострокових і поточних програм розвитку фізичної культури і спорту, визначають витрати|затрати| на підготовку фізкультурників і спортсменів, складають кошториси проведення спортивних заходів, використовуючи в своїй діяльності грошові і матеріальні кошти. Успішне вирішення всіх цих питань залежить від ступеня|міри| опанування економічної науки.

  Необхідність в опануванні економічної науки зростає у міру подальшого|дальшого| нарощування матеріального потенціалу фізичної культури і спорту, у міру розширення фронту економічних стосунків цієї перспективної сфери.

  Вивчення дисципліни «Менеджмент і економіка фізичної культури і спорту» сприятиме:

  • поліпшенню|покращанню| теоретичної підготовки студентів і її використанню для вирішення конкретних прикладних завдань|задач|;
  • розвитку здібностей студентів по прийняттю|прийманню| рішень;
  • поліпшенню|покращанню| здібностей студентів по критичному і аналітичному сприйняттю інформації;
  • формуванню у студентів аналітичних, практичних, творчих навиків|навичок| і якостей, необхідних для освоєння і інших дисциплін учбового плану;
  • розвитку уміння застосовувати набуті|загальні| знання до вивчення конкретних ситуацій;
  • розвитку системного мислення, навиків|навичок| систематизації, оцінки і аналізу інформації;
  • формуванню навиків|навичок| моделювання управлінських ситуацій;
  • набуття|надбанню| навиків|навичок| проведення діагностики, виявлення причин виниклої ситуації, аналізу зв'язків із|із| зовнішнім оточенням бізнесу;
  • формуванню навиків|навичок| прийняття|приймання| рішень на основі певних знань;
  • розвитку здібностей робити|чинити| самостійні висновки|виведення|, розробляти програми дій, виробляти рекомендації;
  • розвитку комунікативних навиків|навичок|: уміння слухати, доводити інформацію, вести дискусію.

  Навчальна робота з дисципліни проводиться у формі лекційних, семінарських, самостійних занять, згідно сітки годин, передбачених навчальним планом.

  Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є :

  Маркетинг у сфері фізичного виховання та спорту, ринкові відносини у сфері фізичного виховання та спорту тощо.

  Основними формами вивчення курсу є:

  лекційні, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 72 годин, з яких: 16 лекційних годин, 18 семінарських годин, 38 години – самостійна робота.

  Форма звітності: екзамен.

  За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • теоретичні і методичні аспекти менеджменту і економіки фізичної культури і спорту;
  • уміти ранжирувати і структурувати причини, чинники|фактори|, дії;
  • володіти основними аналітичними методами;
  • уміти активно використовувати методи, принципи, технології і інші інструменти менеджменту при аналізі, оцінці і вирішенні конкретних проблем і практичних ситуацій;
  • уміти приймати рішення по вирішенню|здоланню| ситуації, що склалася, і втілювати їх в життя.
  Самореєстрація: Менеджмент та економіка фізичної культури і спорту
 • Теорія і методика фізичного виховання

  Теорія і методика фізичного виховання є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки "Фізичне виховання" та "Здоров'я людини"

  Загальний обсяг курсу для студентів:

  *денної форми навчання* становить:
  108 год., з яких 36 год. лекційних, 36 год. семінарських, 36 год. на самостійне опрацювання;

  *заочної форми навчання*: 108 год., з яких 8 год. лекційних, 10 год. семінарських, 90 год. на самостійне опрацювання.
  Форма підсумкового контролю: залік 3 семестрі
  Самореєстрація: Теорія і методика фізичного виховання
 • Пояснювальна записка

  Курс «Лижний спорт з методикою викладання» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».

  Метою викладання дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками з лижного спорту, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.

  Завдання курсу “Лижний спорт з методикою викладання” полягає у забезпеченні студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивного орієнтування в навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу з лижного спорту з групами різної вікової та фізичної підготовленості, а також ознайомлення з основами техніки і тактики, методики навчання і тренування, організації і проведення змагань, планування і обліку навчально-тренувального процесу, матеріально-технічного забезпечення лижного спорту на основі нових досягнень науки, теорії і практики.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу. Після вивчення курсу студенти повинні знати:

  –       теоретичні основи лижного спорту;

  –       історію виникнення та розвитку лижного спорту;

  –       техніку пересування на лижах;

  –       основи методики навчання пересування на лижах;

  –       правила організації та проведення змагань з лижного спорту;

  –       організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу з лижного спорту.

  Студенти повинні вміти:

  –       володіти технікою способів пересування на лижах;

  –       планувати і організовувати навчально-тренувальний процес з лижного спорту;

  –       організувати і проводити змагання з лижного спорту із оформленням відповідної документації.

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить: 72 год., з яких 12 год. лекційних, 14 год. практичних, 46 год. на самостійне опрацювання; для студентів заочної форми навчання становить: 72 год., з яких 6 год. лекційних, 6 год. практичних, 60 год. на самостійне опрацювання;

  Форми поточного оцінювання: тестування, фронтальні опитування, письмові опитування, реферування, складання контрольних нормативів.

  Форма звітності – екзамен ( VІІ семестр).

  Робоча програма курсу «Лижний спорт з методикою викладання» складається з:

  –       пояснювальної записки;

  –       змістово-діяльнісної структури модулів дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання;

  –       змісту завдань самостійної роботи студентів для денної та заочної форм навчання;

  –       переліку засобів поточного контролю знань і умінь студентів;

  –       тематики ІНДЗ;

  –       тематики курсових робіт;

  –       переліку контрольних питань до дисципліни;

  –       критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою;

  –       списку основної та додаткової літератури.

   

  Самореєстрація: Лижний спорт з методикою викладання