• Завідувач кафедри фізичного виховання, доцент, канд. фіз.-мат. наук.

  БІОМЕХАНІКА

  Дисципліна циклу науково-природничої підготовки, нормативної частини.

  Курс – 4; семестр – 7.

  Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 108 годин, з яких: 13 лекційних годин, 26 практичних годин, 69 годин – самостійна робота.

  Кредитів – 3.

  Форма підсумкового контролю – іспит у 7 семестрі.

  Мета курсу: ознайомити студентів з загальними основами біомеханіки як науки про рухи людини, дати необхідні відомості для біомеханічного обґрунтування фізичних вправ, вивчити особливості рухового апарату людини як біомеханічної системи, визначити біомеханічні характеристики руху людини, знати основні загальні закономірності будови рухового апарату та виконання рухів з позицій біомеханіки.

  Завдання курсу: забезпечення студентів теоретичними знаннями, опанування (з позицій біомеханіки) знаннями основних загальних закономірностей будови, рухового апарату та принципів виконання рухів; оволодіти знаннями та навичками які необхідні для правильного застосування фізичних вправ як засобу вдосконалення біомеханічної системи; розуміти складність механічного руху людини та його досконалість, вироблену в процесі еволюції; розглядати структурність рухових дій як складну структуру яка складається з систем елементів та їх взаємозв’язку.

  Компетенції: після вивчення курсу «Біомеханіка» студент повинен:

  знати: історію зародження та основні напрямки розвитку біомеханіки як науки, галузь застосування біомеханіки, задачі біомеханіки, теорію і методи біомеханіки, ступені вільності в біокінематичних ланцюгах;

  розуміти: методи вимірювань і реєстрації в біомеханіці, біостатичні характеристики тіла людини, положення рівноваги, соматотипологія та моторика людини, зміна рухової діяльності з віком;

  вміти: реєструвати кінематичні та динамічні характеристики руху і аналізу рухової діяльності, проводити та аналізувати рухову діяльність; розв’язувати задачі з даної дисципліни

   

  Самореєстрація: Біомеханіка
 • Нетрадиційні види спорту

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого циклу вона входить

  Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS:54 год./3 кредити ЕСТS із них:

  Лекцій:__12__год.

  Семінарських занять:__14___год.

  Самостійної роботи:__28__год.

  Форма підсумкового контролю: залік в 7 семестрі

  Самореєстрація: Нетрадиційні види спорту
 • Пояснювальна записка

  Актуальність. Спортивно-педагогічне удосконалення є однією з основних дисциплін навчального плану факультетів фізичної культури. Вивчаються основні поняття і терміни, щодо особливості професійної діяльності вчителя ФК та основи майстерності і професійного удосконалення вчителя ФК.

  За останні роки спортивно-педагогічне удосконалення вчителів та тренерів набирає значних обертів в сфері фізичної культури та спорті, збагачується рівень знань, умінь і навичок, з’являються нові методики, погляди та методи навчально-тренувального процесу.

  Метою курсу: вивчення спортивно-педагогічного удосконалення у вищому навчальному закладі є:

  -         набуття необхідних знань, вмінь та навичок з ціллю застосування спортивно-педагогічного удосконалення у навчальних, спортивних установах і колективах фізичної культури;

  -         оволодіння теоретичною інформацією щодо удосконалення проведення занять, та тренувань.

  -         формування і удосконалення професійно – педагогічних навичок і вмінь з проведення різних за планом уроків та тренувальних занять;

  -         вивчення різних методик та методів тренувань;

  Завдання курсу:

  -         озброїти основами теоретичних знань предмету;

  -         визначити особливості змагальної діяльності в спорті;

  -         навчитись відбирати та прогнозувати здібності школярів;

  -         вміти організовувати та проводити заняття;

  -         навчитись організовувати та проводити спортивні змагання.

  Загальний обсяг курсу спортивно-педагогічного удосконалення для студентів денної форми навчання становить 270 години з яких: 34 год. лекційних, 34 год. семінарських занять,  202 години самостійного опрацювання.

  Знати:

  -                     теоретичні та природні проблеми психології спорту;

  -                     проблеми формування психологічних команд, їх специфіку;

  -                     диференціально-психофізіологічні аспекти спортивної діяльності.

  Уміти:

  -                     планувати роботу спортивного-педагогічного напрямку;

  -                     проводити спортивні ігри, змагання та тренувальну діяльність, застосовувати методи тестування для випробувань в спорті.

  -                     організовувати та проводити спортивні змагання;

  Ключові поняття дисципліни: спортивно-педагогічне удосконалення, специфічні особливості, прогнозування, дидактичні основи, управління, організація.

  Самореєстрація: Спортивно педагогічне удосконалення
 • СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

  «Спортивні споруди і обладнання» є нормативною дисципліною природничо-наукового циклу напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».
  Загальна кількість годин на кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредита ECTS із них:
  Лекції: 16 год.
  Практичні заняття: 18 год.
  Самостійна робота: 38 год.

  Форма підсумкового контролю: залік (VІІІ семестр).

  Самореєстрація: Спортивні споруди і обладнання
 • Алгоритм

  методичного забезпечення навчальної дисципліни  «Організація та проведення спортивно-масових заходів»

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год./ 1.5 кредита ECTS із них:

  Лекцій: 36 год.

  Семінарських занять: 36 год.

  Самостійної роботи: 36 год.

  Форма підсумкового контролю: іспит.


  Мета курсу
  «Організація і проведення спортивно-масових заходів» полягає у формуванні у студентів розуміння курсу як фундаментальної та професійно-орієнтованої навчальної та наукової дисципліни, забезпеченні  необхідними теоретичними знаннями, засвоєння  навиків професійної діяльності  фахівця з фізичного виховання, тренера з певного виду спорту, організатора масової фізичної культури.

  Завдання курсу :

  -         формування системи знань про структуру, принципи та методи управління фізичною культурою;

  -         ознайомлення із структурою спортивно-масових заходів в державних та громадських органах управління фізичною культурою та спортом;

  -         оволодіння методикою поточного та перспективного  планування фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

  -         розвиток професійних навичок з організації та проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивно- масових заходів для різних груп населення та туристичної роботи;

  -         прищеплення вмінь використовувати набуті знання  у розв»язанні  навчально-виховних завдань у практичній педагогічній діяльності.

  Предметом навчальної дисципліни «Організація і проведення спортивно – масових заходів» є знання різних його складових як багатофункціонального суспільного явища, системи змагань, особливостей їх планування  та організації для різних груп населення.

  Об»єктами дисципліни є : структура, принципи та методи управління  фізичною культурою та спортом в державі, структура спортивно –масових заходів,  планування та організація спортивно – масової роботи в державних, відомчим та громадських органах управління .

  Знати:

  -         структуру управління фізичною культурою і спортом в Україні;

  -         структуру спортивно-масових заходів в державних та громадських органах управління;

  -         особливості планування спортивно-масових заходів з різних видів спорту;

  -         особливості планування спортивних змагань для різних груп населення;

  -         особливості річного планування заходів та за чотирьохрічним олімпійським циклом;

  -         планування та організацію спортивних змагань серед учнів та студентської молоді.

  Самореєстрація: Організація і проведення спортивно-масових заходів