• Кількість годин - 180

  Лекції: І сем. - 18 (16*) год., заочна форма - 6 год.; ІІ сем. - 18 год., заочна форма - 6 год.

  Практичні заняття: І сем. - 16 (18*) год., заочна форма - 4 год.; ІІ сем. - 18 год., заочна форма - 4 год.

  Самостійна робота: І сем. - 56 год., ІІ сем. - 54 год. Заочна форма: по 80 год. за семестр.

  Примітка: * - для спеціальності Фізичне виховання.

  Вид контролю: залік, екзамен (у 2 семестрі).

  Самореєстрація: Анатомія людини
 • "Вступ до спеціальності"

  Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010203 Здоров’я людини , 6.010201 Фізичне виховання .
  Шифр дисципліни ПП 3.3
  Курс 1; семестр 1.
  Годин всьго 108; на тиждень – 2 год.; (л/сем.);
  Кредитів – 3.
  Обов’язкова.

  "Вступ до спеціальності" є однією з професійно-орієнтованих дисциплін за навчальними планами вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, які готують фахівців за напрямом підготовки спеціальності "Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура".
  Професійна діяльність вчителя фізичної культури, тренера-викладача, фахівців з фізичної реабілітації, а також науково-дослідна робота студентів є складовою частиною системи загальної науково-професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Студент повинен знати, нормативно-правову базу системи вищої освіти, організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, як обрати тему наукового дослідження і сформулювати концептуальний апарат, теоретично обґрунтувати проблему та вибрати методи її аналізу, організувати експеримент і впровадити отримані результати в свою практичну діяльність.

  Метою вивчення курсу "Вступ до спеціальності" у вищому навчальному закладі є теоретичне знайомство студентів з майбутньою спеціальністю, її місцем у суспільному виробництві та засобами її оволодіння.
  Завдання курсу:

  • формування системи знань про організацію особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних можливостей індивіда;
  • навчання здійсненню діагностики рівня індивідуального здоров'я особистості з урахуванням психосоматичних, конституціональних і соціальнопсихологічних особливостей особистості;
  • формування та розвиток вмінь здійснення системи рекреаційних, корекційних та реабілітаційних заходів по збереженню здоров'я і створенню комфортних умов для людей "групи ризику"; відбір оптимальних педагогічних технологій та навчальних програм, що враховують вік, стать, соціальне та екологічне середовище;
  • формування на основі знання власних можливостей і особливостей соматичного, психічного, інтелектуального, духовного і соціального здоров'я індивідуальних потреб особистості та профорієнтації; розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців; прищеплення вмінь використовувати набуті знання у розв'язанні освітньо-виховних завдань навчально-виховного процесу в практичній педагогічній та тренерській діяльності;
  • ознайомлення з основними етапами, напрямками, проблемами розвитку фізичної культури та спорту як частини суспільства, соціальної системи і сфери діяльності фахівця; розробка професійних характеристик тренера-викладача з виду спорту, викладача фізичної культури і валеології у навчальних закладах, викладача-організатора масової фізичної культури; ознайомлення з основними формами та принципами самостійної роботи студентів, видами науково-дослідної роботи, методикою виконання студентських наукових робіт, основними методами наукових досліджень, що використовуються в галузі фізичної культури і валеології.

  Студенти повинен знати:

  • основні етапи, напрямки, проблеми розвитку фізичної культури та спорту в суспільстві, сфери діяльності фахівця;
  • професійні характеристики тренера-викладача з виду спорту і вчителя фізичного виховання та валеології в навчальних закладах;
  • основні форми самостійної роботи студентів;
  • види студентських науково-дослідних робіт та методику їх виконання.

  Уміти:

  • використовувати отримані теоретичні знання на практиці;
  • ефективно вести науковий пошук з обраної для дослідження проблеми;
  • правильно оформляти студентську наукову роботу.

  Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є теорія та методика викладання фізичного виховання, теорія спорту, олімпійський спорт, філософія, теорія фізичної культури, загальна психологія та психологія фізичного виховання і спорту, валеологія, психодіагностика, психофізіологія, педагогіка.
  Ключові поняття дисципліни: фізична культура, валеологія, фізичне виховання, самостійна робота студентів, науково-дослідна робота студентів, наукове пізнання, метод, актуальність дослідження, мета, об’єкт і суб’єкт дослідження, наукова гіпотеза, предмет дослідження, кваліфікаційна характеристика фахівця.
  Форма звітності – екзамен.

  Доступ для гостя: Вступ до спеціальностіСамореєстрація: Вступ до спеціальності
 • Гігієна.Навчальна дисципліна є нормативною медико-біологічного циклу для спеціальності 6.0102 01 «Фізичне виховання».
  Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108/ 3 кредита ЕСТS із них:
  Лекцій: 18год
  Пракнчитих занять: 18год
  Самостійної роботи: 72 год
  Форма підсумкового контролю: іспит.
  Викладає дисципліну: к.мед.н., донецт Доцюк Лідія ГеоргіївнаEdit summary

  Самореєстрація: Гігієна
 • ”Ритміка та хореографія”

  Курс „Ритміка та хореографія” сприяє формуванню у студентів  знань, умінь та навичок проведення загальнорозвиваючих вправ, рухливих ігор, вправ з предметами та різноманітних танцювальних рухів під музичний супровід.

  Навчальний курс спрямований на необхідну методичну допомогу студентам у процесі оволодіння музично-ритмічним вихованням, котрий складається з трьох частин:

  1. Музично-ритмічне виховання.
  2. Художня гімнастика.
  3. Основи професійної підготовки студентів.

  Мета курсу – сформувати систему знань та умінь з даного курсу, оволодіння навиками проводенння різноманітних видів вправ під музичний супровід, збагачувати уроки естетичним змістом, звертати увагу школярів до виразних, точних і гармонійних рухів.

  За допомогою засобів предмету ритміка та хореографія успішно вирішуються наступні задачі:
  - всебічний, гармонійний розвиток форми тіла та функціональних можливостей організму людини, направлених на удосконалення фізичних здібностей та укріплення здоров’я;
  - формування важливих музично-ритмічних умінь, навиків та озброєння спеціальними знаннями;
  - виховання моральних, вольових, естетичних якостей, розвиток пам’яті, уваги, розумового кругозору, загальної культури поведінки.

  Предметом ритміки та хореографії є музика і рухи.

  Самореєстрація: ВОРРА (Танці та хореографія з МВ)
 • Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010203 Здоров’я людини .
  Шифр дисципліни  
  Курс – 1; семестр – 1.
  Годин всього – 90; на тиждень – 2 год; (л/сем).
  Кредитів – 2,5.
  Обов’язкова

  Лекції - 18 год.
  Семінарські заняття - 16 год.
  Самостійної роботи - 56 год.
  Форма підсумкового контролю: залік.

  Викладач:   доц. Бевзо В.В.

  Мета та завдання навчальної дисципліни

  Мета – оволодіння студентом сучасними знаннями про роль біології в формуванні наукового світогляду, особливості будови, хімічного складу, обмін речовин і перетворення енергії в клітині; закономірності та властивості живих систем такі як розмноження, індивідуальний розвиток, спадковість, мінливість; екологічну культуру, охорону здоров’я та зміцнення фізичного розвитку.

  Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентом знань про хімічну будову, властивості, структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації живого; взаємозв’язки між живими системами, неживою природою; оволодіння методологією наукового пізнання; вміннями самостійного вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи; застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, фізична культура, педагогіка).

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати: будову, хімічний склад і функціонування біологічних об'єктів: клітин, генів і хромосом, структуру екосистем; основні положення біологічних теорій і закономірностей: клітинної теорії, еволюційного вчення, вчення В.І.Вернадського про біосферу, закони Г. Менделя, закономірності мінливості й спадковості; сутність біологічних процесів: розмноження, запліднення, дії штучного і природного відбору, формування пристосованості, походження видів, кругообіг речовин і перетворення енергії в клітині, організмі, в екосистемах і біосфері; внесок видатних (у тому числі вітчизняних) учених у розвиток біологічної науки; біологічну термінологію і символіку.

  вміти: - пояснювати роль біології у формуванні наукового світогляду; внесок біологічних теорій у формування сучасної природничо-наукової картини світу; єдність живої і неживої природи, спорідненість живих організмів; негативний вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на ембріональний і постембріональний розвиток людини; вплив екологічних факторів на живі організми, вплив мутагенів на рослини, тварин і людину; взаємозв'язку і взаємодію організмів і навколишнього середовища; причини та фактори еволюції, змінність видів; порушення в розвитку організмів, мутації та їх значення у виникненні спадкових захворювань; стійкість, розвиток і зміни екосистем; необхідність збереження різноманіття видів;

  - вирішувати елементарні біологічні задачі; становити елементарні схеми схрещування та схеми перенесення речовин і передачі енергії в екосистемах (ланцюги живлення);

  - порівнювати біологічні об'єкти: хімічний склад живої та неживої природи, зародків людини та інших тварин, природні екосистеми і агроекосистеми своєї місцевості; процеси (природний і штучний відбір, статеве і безстатеве розмноження) і робити висновки і узагальнення на основі порівняння та аналізу;

  - знаходити інформацію про біологічні об'єкти в різних джерелах (підручниках, довідниках, науково-популярних виданнях, ресурсах мережі інтернет) і критично її оцінювати.

  Ключові поняття дисципліни: Хімічний склад клітини, будова клітини, енергетичний обмін,  пластичний обмін, розмноження організмів, індивідуальний розвиток, неклітинні форми життя, генетика, мінливість, екологія, біосфера, екологічна криза.

  Самореєстрація: Біологія