• Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010100 «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура».

  Загальна кількість годин – 54 год. / 1,5 кредита ECTS, з них:

  Лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год., самостійної роботи – 24 год.

  Форма підсумкового контролю – іспит.

  Викладають дисципліну: доц. Цигикало О.В., проф. Христич Т.М

  Самореєстрація: Спортивна морфологія
 • „Фітнес з методикою викладаня”

  Дисципліна „Фітнес з методикою викладаня”
  спрямована на  формування у студентів  професійно-педагогічних знань, умінь і навичок необхідних для викладання сучасних напрямків фітнесу.

  Навчальний курс орієнтовано на тісний взаємозв’язок із змістом викладання курсу «Теорії і методики фізичного виховання», «фізіології»,  «педагогіки», «психології» та інших теоретичних дисциплін і складається з таких  частин:

  1. Фітнес, як система оздоровлення організму людини;
  2. Аеробні кардіопрограми;
  3. Фітнес -програми силової спрямованості;
  4. Фітнес- програма «Розумне тіло».

  Метою вивчення дисципліни «Фітнес» є ознайомлення студентів з тенденціями розвитку сучасних технологій оздоровлення населення засобами оздоровчого фітнесу, а також озброєння їх теоретичними знаннями відносно програмування різних видів фітнес-програм, визначення особливостей впливу кожного з них на організм тих, хто займається.

  Основні завдання курсу:
  - ознайомлення з технікою виконання специфічних засобів різних видів фітнес-програм ;
  - засвоєння  форм та методів контролю і самоконтролю на заняттях з фітнесу;
  - ознайомлення з шляхами попередження травм на оздоровчих заняттях;
  - оволодіння методикою організації та проведення занять з фітнесу з різними групами населення;
  - ознайомлення з методичними аспектами побудови занять з оздоровчого фітнесу.

  Програма передбачає: написання рефератів, самостійну науково-дослідну роботу студентів. Систематизована пізнавально-організаційна робота сприятиме ґрунтовному осмисленню значного теоретичного матеріалу.

  Студент повинен знати:

  1. Теоретичний матеріал в обсязі програми.
  2. Значення і місце фітнесу у системі фізичного виховання.
  3. Структуру занять з оздоровчого фітнесу.
  4. Характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах фітнес заняття .
  5. Перелік потенційно-небезпечних з точки зору травматизму вправ.
  6. Особливості добору музичного супроводу для проведення занять.
  7. Методи дозування навантаження.
  8. Методика навчання аеробним вправам на фітнес заняттях.
  9. Вимоги до знань і умінь  тренера з фітнесу.

  Студент повинен уміти:

  1. Складати комплекси вправ для проведення занять з аеробіки та поєднувати їх у блоки та зв’язки.
  2. Підбирати інвентар та обладнання для занять з фітнесу.
  3. Оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну підготовленість тих хто займається.
  4. Надавати першу допомогу.
  5. Використовувати спеціальну термінологію жестів для управління групою в процесі проведення заняття.
  6. Володіти коректною технікою виконання вправ аеробної хореографії.
  7. Складати  фітнес-програми для занять з певними цільовими групами населення.
  8. Проводити заняття з фітнесу.

  Вивчення курсу завершується заліком у 6 семестрі.

  Самореєстрація: Фітнес-технології
 • „ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ”
  (ЗЛ)

  Дисципліна нормативної частини циклу природничо-наукової підготовки для спеціальностей 6.010201 “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура ” та 6.010203 “Здоров’я людини” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

  Загальна кількість годин – 162 год. / 4,5 кредитів ECTS: із них:
  -    практичних занять – 54год.,
  -    самостійної роботи – 108год.,
  -    форма підсумкового контролю: – залік.

  Мета навчальної дисципліни: надати студентам систематизованих теоретичних знань, практичних навичок й вмінь, які необхідні для розробки заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток дітей і підлітків, дотримання гігієнічних норм і вимог. Особливо актуальною стає медична підготовка педагога в випадках, коли від грамотного й своєчасного втручання дорослих залежить життя дитини.
  Завдання курсу:
  - підготувати педагогів, здатних забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості й найвищої цінності суспільства;
  - створити цілісну систему медичної підготовки майбутніх педагогів з урахуванням досвіду й тенденцій педагогічної освіти;
  - сформувати в майбутніх педагогів усвідомлення щодо моральної та юридичної відповідальності за стан здоров’я й збереження життя учнів;
  - проводити з учнями освітню профілактичну роботу з основ медичних знань;
  - забезпечити збереження життя й здоров’я учнів шляхом своєчасного розпізнавання різних хвороб а також надання долікарської допомоги у разі травм і нещасних випадків;
  - проводити профілактичні заходи щодо розповсюдження інфекційних захворювань у навчальних закладах, акцентуючи увагу на соціально небезпечних інфекціях: СНІД, вірусний гепатит, туберкульоз та венеричні хвороби;
  - забезпечити психологічну адаптацію до надання долікарської допомоги в екстремальних ситуаціях.
  Самореєстрація: Основи медичних знань (ЗЛ)
 • Дисципліна „Спортивна медицина” передбачає засвоєння студентами знань про морфо-функціональні зміни в організмі спортсмена (на клітинному, тканинному, органному і системному рівнях його організації), які проходять в процесі занять спортом.

  Навчальна дисципліна належить до професійно-орієнтованих дисциплін. Вона спрямована на розвиток професійної ерудиції, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів

  Програма навчальної дисципліни “Спортивна медицина“ укладена згідно з Освітньо-професійною програмою державного стандарту вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».

  Самореєстрація: Спортивна медицина
 • Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку
  Навчання проводиться у формі лекційних та семінарських занять. Актуальність та необхідність вивчення курсу „Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку” для студентів напрямів підготовки 6.010201 „Фізичне виховання” та 6.010203 "Здоров'я людини" зумовлена тим, що після навчання фахівців галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» можуть працювати педагогами з фізичного виховання, інструкторами з фізичного виховання, інструкторами з плавання, організаторами спортивно-оздоровчої роботи в навчальних закладах різного типу, в т.ч. – у спортивно-оздоровчих таборах відпочинку.
  Навчальний курс належить до дисциплін вільного вибору студента циклу професійної та практичної підготовки.
  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 
  72 год. / 2 кредита ECTS із них:
  Лекційних: 18 год.
  Семінарських занять: 16 год.
  Самостійної роботи: 38 год.
  Форма підсумкового контролю:
  залік – для напряму підготовки «Здоров’я людини»;
  екзамен – для напряму підготовки «Фізичне виховання» (спеціалізація «Спортивно-масова робота. Туристична діяльність».

  Самореєстрація: Спортивно-оздоровча робота у таборах відпочинку