Підкатегорії
Здоров*я людини
Фітнес та рекреація
 • «ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ»

  Предмет вибору вузу медико-біологічного циклу для спеціальностей 6.010201 “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура ” та 6.010203 “Здоров’я людини” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

  Загальна кількість годин – 90 год. / 2,5 кредитів ECTS: із них:

  Лекцій – 17год., семінарських занять – 20 год., практичних занять – 14год., самостійної роботи – 39год., форма підсумкового контролю: – іспит.

  Мета курсу: вивчення вікових особливостей цілісного процесу розвитку організму дітей та підлітків для підвищення адаптації та зміцнення, збереження розвитку і управління здоров’ям. Предмет має особливе значення для викладачів фізичного виховання та для тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так як навчає застосовувати диференційовані методики викладання фізичної культури у дітей різного віку, оптимально використовувати вікові особливості розвитку дитячого організму в процесі тренування та запобігати порушенням розвитку дитини з урахуванням вікової періодизації становлення всіх органів та систем. Вивчення вікової фізіології ґрунтується на знаннях з анатомії та фізіології, є основою для вивчення профільних предметів фізичного виховання та спорту.

  Завдання:

  1) Пізнавальні:

  ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями вікової фізіології;

  - сформувати у студентів уявлення про безперервність, послідовність та взаємообумовленість вікових змін всіх фізіологічних процесів в організмі людини;

  - вивчити прикладні аспекти вікової фізіології з урахуванням особливостей фізичної культури та спорту.

  2) Методичні:

  - комплексність та послідовність вивчення окремих розділів: спочатку вивчаються основні закономірності вікової періодизації та розвитку дитячого організму, потім На основі здобутих знань – особливості ґенезу окремих систем органів в різні вікові періоди;

  - всебічне вивчення особливостей розвитку і функціонування організму дітей та підлітків.

  3) Практичні:

  - сформувати розуміння теоретичного та практичного значення вікової фізіології;

  - навчити цілеспрямовано використовувати набуті знання, організовувати заходи, які б сприяли розширенню функціональних можливостей дитячого організму в його гармонійному розвитку;

  - навчити студентів пристосовуватись до життя в умовах навколишнього середовища з урахуванням вікових особливостей організму.

  Самореєстрація: Вікова фізіологія
 • Навчальна дисципліна “Лікувальна фізична культура та фізична реабілітація“

  належить до нормативних професійно-орієнтованих дисциплін

  Рік підготовки: 4

  Семестр: 7

  Види навчальної роботи:

  лекції – 26 год.

  практичні заняття – 13 год.

  самостійна робота: - 69 год.

  Вид підсумкового контролю: екзамен.

  Викладач: кандидат медичних наук, доцент Гусак Володимир Вікторович
 • Організація та методика масової ФК

  Загальна кількість годин та кредитів за ЕСTS: 72 годин; 2.5 кредита ЕСTS з них:

  Лекцій: 16 годин.

  Семінарських занять 18 годин.

  Самостійної роботи 38 годин.

  Форма підсумкового контролю: іспит (залік).

 • Курс4; семестр8.

  Годин всього108; з них: лекцій – 34 год., практичних занять – 34 год. На самостійну роботу відведено 40 год.

  Кредитів – 3,0.

  Обов’язкова дисципліна.