• Мета дисципліни: розкрити сутності інформаційних технологій, ознайомити з основними дефініціями,  щодо інформаційних технологій, сформувати формує уявлення про застосування інформаційних технологій у вищій освіті взагалі і фізкультурній зокрема. Розкрити основні напрямки інформатизаціях вищої фізкультурної освіти. Сприяти формуванню високого рівня готовності до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності і неперервній фізкультурній освіті та сформувати практичні навички застосування професійно-значущих засобів інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті, професійній діяльності фахівця з фізичного виховання та спорту і неперервній фізкультурній освіті.

  За підсумками вивчення дисципліни студент повинен 
  знати:

  – основні поняття інформаційних технологій;

  – основні напрямки інформатизаціях вищої фізкультурної освіти;

  – основні професійно-значущі засоби інформаційних технологій у галузі фізичне виховання та спорт;

  – форми організації навчального процесу у Вищих навчальних закладах фізкультурного профілю із застосуванням інформаційних технологій;

  – основні напрямки інформатизаціях професійної діяльності в галузі «фізичне виховання та спорт»;

  – основні професійно-значущих засоби застосування інформаційних технологій у неперервній фізкультурній освіті. 

  вміти:

  – володіти всіма функціями текстового редактору Microsoft Word для набору і обробки тексту, рисунків діаграм, таблиць;

  – володіти всіма функціями електронних таблиць Microsoft Exel для накопичення, статистичної обробки даних та відображення їх у графічному вигляді (створення графіків і діаграм) ;

  – володіти всіма функціями майстру створення презентацій Microsoft Power Point .

  – створення електронних засобів навчального призначення на основі гіпертексту;

  – технологіями пошуку професійно-значущої інформації у Інтернет;

  – створення і обробка баз даних на основі MS Access.

  Основні поняття: інформаційні технології, комп’ютерні мережі та Інтернет, мультимедійні технології,  інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті на базі Microsoft Office та програмне забезпечення управління сферою фізичного виховання та спорту

  Self enrolment: Комунікаційні технології у фізичній культурі