• «Долікарська допомога»

  Долікарська допомога є предметом вибору і побудована відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог навчальних планів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які готують фахівців за спеціальністю 6.010203 «Здоров’я людини» та рекомендується як предмет вибору для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

  Навчальна дисципліна складається з двох розділів: «Надання першої допомоги при невідкладних станах» та «Надання долікарської допомоги при травматичних ушкодженнях».

  Загальна кількість годин – 54 год. / 1,5 кредитів ECTS: із них:

  Лекцій – 12 год., практичних занять – 14 год., самостійної роботи – 28 год., форма підсумкового контролю: – залік.

  Метою курсу «Долікарська допомога» є ознайомлення студентів з науковим обґрунтуванням та здійсненням заходів щодо надання невідкладної долікарської допомоги при гострих захворюваннях та травмах, забезпеченням збереження життя та попередження ускладнень безпосередньо на місці пригоди та впродовж транспортування потерпілого в лікувальну установу.

  Основні завдання курсу:

  -        формування педагога свідомості щодо його моральної та юридичної відповідальності за стан здоров’я і збереження життя учнів;

  -        забезпечення психологічної адаптації до надання долікарської медичної допомоги в екстремальних ситуаціях;

  -        забезпечення збереження життя і здоров’я учнів шляхом надання їм невідкладної долікарської медичної допомоги;

  -        підготовка педагога, здатного забезпечити розвиток дитини як особистості і найвищої цінності суспільства;

  Вимоги до знань та умінь з курсу

  Згідно з вимогами програми студенти повинні знати:

  -        основи анатомії та фізіології організму людини;

  -        основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного та шкільного віку;

  -        ознаки клінічної та біологічної смерті;

  -        основи проведення реанімації;

  -        основи надання допомоги при невідкладних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, синдромі тривалого стискання, отруєннях, переломах, кровотечах, травматичному шоку, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях у звичайних умовах та в екстремальних ситуаціях;

  -        основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань  та патологічних станів;

  -        техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та збереження життя потерпілого.

  Студенти повинні вміти:

  -        володіти навиками серцево-легеневої реанімації;

  -        володіти навиками діагностики, раптових захворювань та патологічних станів (вимірювати температуру тіла, АТ, визначати та оцінювати пульс, дихання тощо);

  -        володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утопленні, задусі, ураженнях різними хімічними і фізичними факторами (електричним струмом, високою (низькою) температурою, радіацією) та при отруєннях;

  -        розпізнати ознаки та надати першу допомогу при укусах змій, шкідливих комах, собак та інших тварин;

  -        володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч;

  -        уміло користуватись доступними лікарськими препаратами;

  -        володіти навиками введення доступних лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, парентеральне);

  -        володіти правилами надання долікарської допомоги в умовах стихійного лиха чи екстремальних ситуацій;

  -        використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а також і в повсякденній роботі з дітьми.


  Self enrolment: Долікарська допомога
 • Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого вона входить

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 2,5 кредита ECTS із них:

  Лекцій: 12 год.

  Семінарських занять:  - год.

  Практичних занять: 14 год.

  Самостійної роботи: 64 год.

  Форма підсумкового контролю: іспит

  Self enrolment: Нетрадиційні засоби оздоровлення
 • Дисципліна „Спортивна медицина” передбачає засвоєння студентами знань про морфо-функціональні зміни в організмі спортсмена (на клітинному, тканинному, органному і системному рівнях його організації), які проходять в процесі занять спортом.

  Навчальна дисципліна належить до професійно-орієнтованих дисциплін. Вона спрямована на розвиток професійної ерудиції, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів

  Програма навчальної дисципліни “Спортивна медицина“ укладена згідно з Освітньо-професійною програмою державного стандарту вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».

  Self enrolment: Спортивна медицина
 • Інструментальні методи дослідження

  у фізичній культурі та спорті

  для спеціальності  6.010100 «Фізичне виховання»

  Загальна кількість годин - 54 год. / 1,5 кредита ECTS, з них:

  лекцій - 16 год., СПРС - 20 год., лабораторні - 18 год., форма підсумковогоконтролю - залік.

  Викладач доц.Темерівська Тетяна Георгіївна

  Self enrolment: Інструментальні методи дослідження у ФК і спорті