• «Гімнастика з методикою викладання»

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 306 год./8,5 кредитів (ДФН) ECTS із них:

  Лекцій: 16 год (ДФН), 6 год (ЗФН).

  Семінарських занять: 82 год (ДФН), 18 год (ЗФН).

  Самостійної роботи: 202 год (ДФН), 282 год (ЗФН).

  Форма підсумкового контролю:

  заліки (1 – ДФН, 1 – ЗФН;

  іспити (3 - ДФН, 3 – ЗФН).

  Мета навчальної дисципліни:

  Метою вивчення гімнастики у вищому навчальному закладі є:

  - набування необхідних знань, вмінь та навичок з ціллю використання засобів гімнастики у навчальних установах і колективах фізичної культури;

  - оволодіння технікою і методикою простих гімнастичних вправ;

  - формування і вдосконалення професійно – педагогічних навичок і вмінь з проведення стройових та загально розвиваючих вправ;

  - навчання окремим вправам на гімнастичних приладах;

  - навчання страховці і допомозі, що здійснюється у процесі навчальної практики на практичних заняттях;

  Завдання курсу визначено:

  - озброїти основами знань;

  - класифікації видів гімнастики, основ навчання і тренування, методики викладання гімнастичних вправ у школі, основних вимог до гімнастичної термінології, характеристики спортивної гімнастики, зміст і планування тренувального прцесу з гімнастики, методики і техніки суддівства, змагань, методики проведення стройових та загальнорозвиваючихт вправ, загально – педагогічних функцій вчителя фізичної культури і основами умінь;

  - проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ, написання плану – конспекту уроку з гімнастики та його проведення, забезпечення страховки і допомоги при вивченні гімнастичних вправ на снарядах і акробатики, надання першої допомоги травмованому на занятті з гімнастики, оцінити техніку виконання вправ на гімнастичних снарядах.

  У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: оволодіння основами знань; класифікацією видів гімнастики, основ навчання і тренування, методики викладання гімнастичних вправ у школі, основних вимог до гімнастичної термінології, характеристики спортивної гімнастики, зміст і планування тренувального процесу з гімнастики, методики і техніки суддівства, змагань, методики проведення стройових та загально розвиваючих вправ, загально – педагогічних функцій вчителя фізичної культури і основами умінь; оволодінням технікою проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ, написання плану-конспекту уроку з гімнастики та його проведення, забезпечення страховки і допомоги при вивченні гімнастичних вправ на снарядах і акробатики, надання першої допомоги травмованому на занятті з гімнастики, оцінювання техніки виконання вправ на гімнастичних снарядах.

  Самореєстрація: Гімнастика з методикою викладання
 • Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)
  Самореєстрація: Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)
 • Легка атлетика

  Загальна кількість годин  -  378 /10,5 кредитів.

  Лекційних  - 28 годин;

  Практичних  – 106 годин;

  Індивідуальна робота -6 годин;

  Самостійної роботи – 238 годин.

  Загальна кількість годин 1 курс -  108/3 кредити;   2курс -

  Лекційних 1 курс - 14 годин;                                        2 курс -14

  Практичних 1 курс – 54 години;                                  2 курс -48

  Самостійної роботи 1 курс – 146 години;                    2курс -92

  Форма підсумкового контролю –  контрольна робота у другому семестрі, іспит у четвертому семестрі.

  Мета вивчення курсу полягає у забезпеченні студентів необхідними теоретичними знаннями, ознайомлення з основами техніки і методики навчання легкоатлетичних вправ, обґрунтування раціональних режимів занять і тренувань, для підвищення і відновлення працездатності.

  Головне завдання курсу – покращення здоров’я та фізичного розвитку а також функціональних можливостей організму студента, а також опанування ними практичними навичками в організації та проведенні спортивно-масових змагань з легкої атлетики.

  Зміст курсу - легкої атлетики передбачає вивчення студентами теорії і методики викладання та оволодіння технікою цього виду спорту.

  Навчальна робота здійснюється у формі лекцій, практичних, самостійних занять (опрацювання літератури), консультацій. На лекційних заняттях студентам викладаються основні поняття історії виникнення та розвитку легкої атлетики, правил суддівства змагань, методика проведення уроків фізичної культури з легкої атлетики та спортивного тренування;.

  На практичних заняттях – вивчаються, удосконалюються, та закріплюються навички виконання технічних прийомів легкоатлетичних вправ; послідовність навчання та методика викладання легкої атлетики в середній школі, проведення частин заняття згідно плану-конспекту.

  Самостійна робота студента включає вивчення програмового матеріалу користуючись рекомендованою літературою, написання плану-конспекту уроку з легкої атлетики.

  Допуском для складання заліку є здача контрольно-залікових нормативів.

  (Дана програма складена доц. кафедри фізичного виховання Ячнюк І.О. на основі робочого навчального плану, напрямок 0101. Педагогічна освіта спеціальності “ Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура ”, а також літературних джерел.

  Самореєстрація: Легка атлетика з методикою викладання
 • Напрям підготовки: "Фізичне виховання"

  Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS:

  108 год./3 кредити ЕСТS із них:

  Лекцій:_18_год.

  Практичних занять:_36_год.

  Самостійної роботи:__54__год.

  Форма підсумкового контролю: залік в 2 семестрі

  Напрям підготовки: "Здоров'я людини"

  Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS:

  54 год./1,5 кредити ЕСТS із них:

  Лекцій:_18_год.

  Практичних занять:_18_год.

  Самостійної роботи:__18__год.

  Форма підсумкового контролю: залік в 2 семестрі

  Самореєстрація: Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол)