Вікова фізіологія
(Вікова фізіологія)

«ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ»

Предмет вибору вузу медико-біологічного циклу для спеціальностей 6.010201 “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура ” та 6.010203 “Здоров’я людини” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Загальна кількість годин – 90 год. / 2,5 кредитів ECTS: із них:

Лекцій – 17год., семінарських занять – 20 год., практичних занять – 14год., самостійної роботи – 39год., форма підсумкового контролю: – іспит.

Мета курсу: вивчення вікових особливостей цілісного процесу розвитку організму дітей та підлітків для підвищення адаптації та зміцнення, збереження розвитку і управління здоров’ям. Предмет має особливе значення для викладачів фізичного виховання та для тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так як навчає застосовувати диференційовані методики викладання фізичної культури у дітей різного віку, оптимально використовувати вікові особливості розвитку дитячого організму в процесі тренування та запобігати порушенням розвитку дитини з урахуванням вікової періодизації становлення всіх органів та систем. Вивчення вікової фізіології ґрунтується на знаннях з анатомії та фізіології, є основою для вивчення профільних предметів фізичного виховання та спорту.

Завдання:

1) Пізнавальні:

ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями вікової фізіології;

- сформувати у студентів уявлення про безперервність, послідовність та взаємообумовленість вікових змін всіх фізіологічних процесів в організмі людини;

- вивчити прикладні аспекти вікової фізіології з урахуванням особливостей фізичної культури та спорту.

2) Методичні:

- комплексність та послідовність вивчення окремих розділів: спочатку вивчаються основні закономірності вікової періодизації та розвитку дитячого організму, потім На основі здобутих знань – особливості ґенезу окремих систем органів в різні вікові періоди;

- всебічне вивчення особливостей розвитку і функціонування організму дітей та підлітків.

3) Практичні:

- сформувати розуміння теоретичного та практичного значення вікової фізіології;

- навчити цілеспрямовано використовувати набуті знання, організовувати заходи, які б сприяли розширенню функціональних можливостей дитячого організму в його гармонійному розвитку;

- навчити студентів пристосовуватись до життя в умовах навколишнього середовища з урахуванням вікових особливостей організму.