Гігієна
(Гігієна)

Гігієна.Навчальна дисципліна є нормативною медико-біологічного циклу для спеціальності 6.0102 01 «Фізичне виховання».
Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108/ 3 кредита ЕСТS із них:
Лекцій: 18год
Пракнчитих занять: 18год
Самостійної роботи: 72 год
Форма підсумкового контролю: іспит.
Викладає дисципліну: к.мед.н., донецт Доцюк Лідія ГеоргіївнаEdit summary