Кінезіотерапія
(Кінезіотерапія)

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010100 «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура».

Загальна кількість годин – 72 год. / 2,0 кредита ECTS, з них:

Лекцій – 17 год.

Практичних занять – 34 год.

Самостійної роботи – 21 год.

Форма підсумкового контролю – іспит.

Викладають курс: доцент Цигикало О.В., проф. Мардар Г.І.

Мета викладання дисципліни - сформувати знання про анато­мічну основу рухів та положень тіла людини, що дозволить студен­там з точки зору морфології аналізувати роботи пасивної та активної частини опорно-рухового апарату, оцінюється стан всіх органів та систем тіла людини. Для викладача фізичного виховання та спорту, тренера, спортсмена предмет відіграє особливо важливе значення, бо в своїй практичній діяльності він має справу з функцією опорно-рухового апарату та його впливом на різноманітні системи та органи людини. Динамічна анатомія слугує морфофункціональним підґрунтям сучас­ного спорту, вирішує такі важливі питання, як спортивний відбір та орієнтація, раціоналізація тренувального процесу, оптимізація масової фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення. Динамічна анатомія базується на знаннях анатомії та фізіології людини, є основою для вивчення біомеханіки, фізіології фізичних вправ та фізичної реабілітації.

 

Завдання вивчення дисципліни:

- Пізнавальні:

а) ознайомити студентів із загальними теоретичними положеннями динамічної анатомії;

б) вивчити анатомію людини в прикладному аспекті до фізичної культури та спорту;

в) сформувати у студентів уявлення про принципи динамічності в процесі рухів та положень тіла людини.

- Методичні:

а) комплексність та послідовність підходу до вивчення окремих розділів динамічної морфології. Спочатку вивчається будова та топографія органів опорно-рухового апарату, а потім – функціональні особливості локомоторної системи;

б) вивчити особливості морфологічних та функціональних змін внутрішніх органів, пасивної та активної частин опорно-рухового апарату, які зумовлені положенням тіла спортсмена та його змінами в процесі виконання вправ.

- Практичні:

а) навчити студентів проводити морфофункціональний аналіз динамічних змін кінцівок та тулуба людини;

б) оволодіти навичками оцінки анатомічного положення тіла спортсменів під час простих, циклічних та ациклічних рухів;

в) засвоїти методику та техніку вимірювання об’єму рухів в суглобах, довжини та окружності кінцівок;

г) вміти підібрати спеціальні вправи для укріплення певних м’язових груп залежно від спортивної спеціалізації.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчання дисципліни

Студент повинен знати:

 • анатомо-фізіологічні основи опорно-рухової системи людини;
 • основні фізичні закони біомеханіки, чинники внутрішнього та зовнішнього середовища, які діють на тіло людини;
 • функціональну морфологію кісткової системи людини;
 • функціональну морфологію суглобово-зв’зкового апарату людини;
 • функціональну морфологію м’язової системи людини;
 • будову та функцію м’язів тіла людини;
 • біомеханіку положень тіла людини
 • біомеханіку простих рухів;
 • біомеханіку циклічних рухів;
 • біомеханіку ациклічних рухів.

Студент повинен вміти:

 • визначити об’єм активних рухів в суглобах;
 • визначити об’єм пасивних рухів в суглобах;
 • характеризувати всі види рухів в суглобах;
 • визначити площу опори тіла людини;
 • визначати загальний центр тяжіння та його зміни при різних положеннях тіла людини;
 • визначати вид рівноваги при різних положеннях тіла людини;
 • визначати паралелограм сил при виконанні простих рухів;
 • визначити вплив положень тіла та рухів на роботу внутрішніх органів;
 • визначати фази складних рухів тіла людини і їх взаємодію з актом дихання;
 • скласти комплекс фізичних вправ для спортсмена певної спеціалізації;
 • дати рекомендації пацієнту реабілітаційного етапу лікування захворю­вань та травм опорно-рухової системи щодо комплексу вправ для віднов­лення рухів в суглобі чи збільшення сили певної групи м’язів.