Комунікаційні технології у фізичній культурі
(Комунікаційні технології у ФК)

Мета дисципліни: розкрити сутності інформаційних технологій, ознайомити з основними дефініціями,  щодо інформаційних технологій, сформувати формує уявлення про застосування інформаційних технологій у вищій освіті взагалі і фізкультурній зокрема. Розкрити основні напрямки інформатизаціях вищої фізкультурної освіти. Сприяти формуванню високого рівня готовності до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності і неперервній фізкультурній освіті та сформувати практичні навички застосування професійно-значущих засобів інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті, професійній діяльності фахівця з фізичного виховання та спорту і неперервній фізкультурній освіті.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен 
знати:

– основні поняття інформаційних технологій;

– основні напрямки інформатизаціях вищої фізкультурної освіти;

– основні професійно-значущі засоби інформаційних технологій у галузі фізичне виховання та спорт;

– форми організації навчального процесу у Вищих навчальних закладах фізкультурного профілю із застосуванням інформаційних технологій;

– основні напрямки інформатизаціях професійної діяльності в галузі «фізичне виховання та спорт»;

– основні професійно-значущих засоби застосування інформаційних технологій у неперервній фізкультурній освіті. 

вміти:

– володіти всіма функціями текстового редактору Microsoft Word для набору і обробки тексту, рисунків діаграм, таблиць;

– володіти всіма функціями електронних таблиць Microsoft Exel для накопичення, статистичної обробки даних та відображення їх у графічному вигляді (створення графіків і діаграм) ;

– володіти всіма функціями майстру створення презентацій Microsoft Power Point .

– створення електронних засобів навчального призначення на основі гіпертексту;

– технологіями пошуку професійно-значущої інформації у Інтернет;

– створення і обробка баз даних на основі MS Access.

Основні поняття: інформаційні технології, комп’ютерні мережі та Інтернет, мультимедійні технології,  інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті на базі Microsoft Office та програмне забезпечення управління сферою фізичного виховання та спорту