Лікувальна фізична культура
(ЛФК)

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010100 «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура».

Загальна кількість годин – 108 год. / 3,0 кредита ECTS, з них:

Лекцій – 26 год.

Практичних занять – 26 год.

Самостійної роботи – 56 год.

Форма підсумкового контролю – іспит.

Викладають курс: к. мед.н. Гусак В. В., проф. Христич Т. М.