Лікувальна ФК та фізична реабілітація
(Лікувальна ФК та фізична реабілітація)

Навчальна дисципліна “Лікувальна фізична культура та фізична реабілітація“

належить до нормативних професійно-орієнтованих дисциплін

Рік підготовки: 4

Семестр: 7

Види навчальної роботи:

лекції – 26 год.

практичні заняття – 13 год.

самостійна робота: - 69 год.

Вид підсумкового контролю: екзамен.

Викладач: кандидат медичних наук, доцент Гусак Володимир Вікторович