Рекреаційні технології (Організація та методика масової ФК)
(Організація та методика масової ФК)

Організація та методика масової ФК

Загальна кількість годин та кредитів за ЕСTS: 72 годин; 2.5 кредита ЕСTS з них:

Лекцій: 16 годин.

Семінарських занять 18 годин.

Самостійної роботи 38 годин.

Форма підсумкового контролю: іспит (залік).