Спортивна медицина
(Спортивна медицина)

Дисципліна „Спортивна медицина” передбачає засвоєння студентами знань про морфо-функціональні зміни в організмі спортсмена (на клітинному, тканинному, органному і системному рівнях його організації), які проходять в процесі занять спортом.

Навчальна дисципліна належить до професійно-орієнтованих дисциплін. Вона спрямована на розвиток професійної ерудиції, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів

Програма навчальної дисципліни “Спортивна медицина“ укладена згідно з Освітньо-професійною програмою державного стандарту вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».