Спортивна морфологія
(Спортивна морфологія)

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010100 «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура».

Загальна кількість годин – 54 год. / 1,5 кредита ECTS, з них:

Лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год., самостійної роботи – 24 год.

Форма підсумкового контролю – іспит.

Викладають дисципліну: доц. Цигикало О.В., проф. Христич Т.М