Теорія і методика фізичного виховання
(Теорія і методика фізичного виховання)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра Спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні закономірності навчання рухових дій, розвиток фізичних якостей і побудова та управління процесом фізичного виховання.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія, фізіологія, метрологія, психологія, педагогіка.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. 1.  Предмет теорії фізичного виховання. Загальні основи побудови процесу фізичного виховання.
  2. 2.  Основи методик навчання руховим діям та розвитку фізичних якостей. Планування та контроль у фізичному вихованні.

 

1.  Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1.             Метою викладання навчальної дисципліни є вивчити загальні основи теорії і методики фізичного виховання, які розповсюджуються на широку галузь застосування (спорт, базова фізична культура, оздоровча фізична культура для осіб різних вікових груп). Навчальна дисципліна «Теорія і методика фізичного виховання школярів» (ТМФВ) є профілюючою у професійній підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. Це інтегральна дисципліна, яка включає знання з анатомії, фізіології, метрології, психології, педагогіки та ін.

«Загальні основи теорії і методики фізичного виховання» є розділом вказаної навчальної дисципліни, він орієнтований на узагальнення специфічних теоретико-методичних закономірностей фізичного виховання, які розглядаються в структурі спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін, а також спортивної підготовки.

 

1.2.             Основними завданнями вивчення дисципліни є  визначити предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання, наукові напрями якого обумовлюють використання загальних закономірностей розвитку організму в онтогенезі, адаптації організму людини до умов навколишнього середовища, що змінюються, розвиток оздоровчого ефекту під час виконання фізичних вправ, формування потреби людини у здоров’ї і можливість її задоволення у процесі фізичного виховання; різні форми засобів і методів фізичного виховання для вирішення широкого кола завдань з різними віковими контингентами; загальні закономірності навчання рухових дій, розвиток фізичних якостей і побудова та управління процесом фізичного виховання.

 

1.3.         Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 

-     методологічні та теоретичні основи побудови педагогічного процесу фізичного виховання;

-     законодавчі та програмно-нормативні засади фізичного виховання;

-     теоретико-методичні основи організації фізичного виховання в установах системи фізичного виховання;

-     основи побудови процесу навчання руховим діям і розвитку фізичних якостей;

-     зміст, засоби та методи фізичного виховання;

-     основи планування та педагогічного контролю у фізичному вихованні.

 

вміти :

-     творчо використовувати отримані знання з ТМФВ при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань;

-     визначати завдання фізичного виховання;

-     володіти основами методик навчання руховим діям та розвитку фізичних якостей;

-     володіти методами наукових досліджень з проблем ТМФВ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS.