Спортивно-оздоровча робота у таборах відпочинку
(Спортивно-оздоровча робота у таборах відпочинку)

Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку
Навчання проводиться у формі лекційних та семінарських занять. Актуальність та необхідність вивчення курсу „Спортивно-оздоровча робота в таборах відпочинку” для студентів напрямів підготовки 6.010201 „Фізичне виховання” та 6.010203 "Здоров'я людини" зумовлена тим, що після навчання фахівців галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» можуть працювати педагогами з фізичного виховання, інструкторами з фізичного виховання, інструкторами з плавання, організаторами спортивно-оздоровчої роботи в навчальних закладах різного типу, в т.ч. – у спортивно-оздоровчих таборах відпочинку.
Навчальний курс належить до дисциплін вільного вибору студента циклу професійної та практичної підготовки.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 
72 год. / 2 кредита ECTS із них:
Лекційних: 18 год.
Семінарських занять: 16 год.
Самостійної роботи: 38 год.
Форма підсумкового контролю:
залік – для напряму підготовки «Здоров’я людини»;
екзамен – для напряму підготовки «Фізичне виховання» (спеціалізація «Спортивно-масова робота. Туристична діяльність».