Атлетизм з методикою викладання
(Атлетизм з методикою викладання )

Атлетизм з методикою викладання

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108год./3 кредити ЕСТS із них:

Лекцій:_18_год.

Практичних занять:_30_год.

Самостійної роботи:__54__год.

Форма підсумкового контролю: залік в 6 семестрі