Біомеханіка
(Біомеханіка)

Завідувач кафедри фізичного виховання, доцент, канд. фіз.-мат. наук.

БІОМЕХАНІКА

Дисципліна циклу науково-природничої підготовки, нормативної частини.

Курс – 4; семестр – 7.

Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 108 годин, з яких: 13 лекційних годин, 26 практичних годин, 69 годин – самостійна робота.

Кредитів – 3.

Форма підсумкового контролю – іспит у 7 семестрі.

Мета курсу: ознайомити студентів з загальними основами біомеханіки як науки про рухи людини, дати необхідні відомості для біомеханічного обґрунтування фізичних вправ, вивчити особливості рухового апарату людини як біомеханічної системи, визначити біомеханічні характеристики руху людини, знати основні загальні закономірності будови рухового апарату та виконання рухів з позицій біомеханіки.

Завдання курсу: забезпечення студентів теоретичними знаннями, опанування (з позицій біомеханіки) знаннями основних загальних закономірностей будови, рухового апарату та принципів виконання рухів; оволодіти знаннями та навичками які необхідні для правильного застосування фізичних вправ як засобу вдосконалення біомеханічної системи; розуміти складність механічного руху людини та його досконалість, вироблену в процесі еволюції; розглядати структурність рухових дій як складну структуру яка складається з систем елементів та їх взаємозв’язку.

Компетенції: після вивчення курсу «Біомеханіка» студент повинен:

знати: історію зародження та основні напрямки розвитку біомеханіки як науки, галузь застосування біомеханіки, задачі біомеханіки, теорію і методи біомеханіки, ступені вільності в біокінематичних ланцюгах;

розуміти: методи вимірювань і реєстрації в біомеханіці, біостатичні характеристики тіла людини, положення рівноваги, соматотипологія та моторика людини, зміна рухової діяльності з віком;

вміти: реєструвати кінематичні та динамічні характеристики руху і аналізу рухової діяльності, проводити та аналізувати рухову діяльність; розв’язувати задачі з даної дисципліни