Легка атлетика з методикою викладання
(Легка атлетика з методикою викладання)

Легка атлетика

Загальна кількість годин  -  378 /10,5 кредитів.

Лекційних  - 28 годин;

Практичних  – 106 годин;

Індивідуальна робота -6 годин;

Самостійної роботи – 238 годин.

Загальна кількість годин 1 курс -  108/3 кредити;   2курс -

Лекційних 1 курс - 14 годин;                                        2 курс -14

Практичних 1 курс – 54 години;                                  2 курс -48

Самостійної роботи 1 курс – 146 години;                    2курс -92

Форма підсумкового контролю –  контрольна робота у другому семестрі, іспит у четвертому семестрі.

Мета вивчення курсу полягає у забезпеченні студентів необхідними теоретичними знаннями, ознайомлення з основами техніки і методики навчання легкоатлетичних вправ, обґрунтування раціональних режимів занять і тренувань, для підвищення і відновлення працездатності.

Головне завдання курсу – покращення здоров’я та фізичного розвитку а також функціональних можливостей організму студента, а також опанування ними практичними навичками в організації та проведенні спортивно-масових змагань з легкої атлетики.

Зміст курсу - легкої атлетики передбачає вивчення студентами теорії і методики викладання та оволодіння технікою цього виду спорту.

Навчальна робота здійснюється у формі лекцій, практичних, самостійних занять (опрацювання літератури), консультацій. На лекційних заняттях студентам викладаються основні поняття історії виникнення та розвитку легкої атлетики, правил суддівства змагань, методика проведення уроків фізичної культури з легкої атлетики та спортивного тренування;.

На практичних заняттях – вивчаються, удосконалюються, та закріплюються навички виконання технічних прийомів легкоатлетичних вправ; послідовність навчання та методика викладання легкої атлетики в середній школі, проведення частин заняття згідно плану-конспекту.

Самостійна робота студента включає вивчення програмового матеріалу користуючись рекомендованою літературою, написання плану-конспекту уроку з легкої атлетики.

Допуском для складання заліку є здача контрольно-залікових нормативів.

(Дана програма складена доц. кафедри фізичного виховання Ячнюк І.О. на основі робочого навчального плану, напрямок 0101. Педагогічна освіта спеціальності “ Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура ”, а також літературних джерел.