Лижний спорт з методикою викладання
(Лижний спорт з методикою викладання)

Пояснювальна записка

Курс «Лижний спорт з методикою викладання» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».

Метою викладання дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками з лижного спорту, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.

Завдання курсу “Лижний спорт з методикою викладання” полягає у забезпеченні студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивного орієнтування в навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу з лижного спорту з групами різної вікової та фізичної підготовленості, а також ознайомлення з основами техніки і тактики, методики навчання і тренування, організації і проведення змагань, планування і обліку навчально-тренувального процесу, матеріально-технічного забезпечення лижного спорту на основі нових досягнень науки, теорії і практики.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу. Після вивчення курсу студенти повинні знати:

–       теоретичні основи лижного спорту;

–       історію виникнення та розвитку лижного спорту;

–       техніку пересування на лижах;

–       основи методики навчання пересування на лижах;

–       правила організації та проведення змагань з лижного спорту;

–       організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу з лижного спорту.

Студенти повинні вміти:

–       володіти технікою способів пересування на лижах;

–       планувати і організовувати навчально-тренувальний процес з лижного спорту;

–       організувати і проводити змагання з лижного спорту із оформленням відповідної документації.

Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить: 72 год., з яких 12 год. лекційних, 14 год. практичних, 46 год. на самостійне опрацювання; для студентів заочної форми навчання становить: 72 год., з яких 6 год. лекційних, 6 год. практичних, 60 год. на самостійне опрацювання;

Форми поточного оцінювання: тестування, фронтальні опитування, письмові опитування, реферування, складання контрольних нормативів.

Форма звітності – екзамен ( VІІ семестр).

Робоча програма курсу «Лижний спорт з методикою викладання» складається з:

–       пояснювальної записки;

–       змістово-діяльнісної структури модулів дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання;

–       змісту завдань самостійної роботи студентів для денної та заочної форм навчання;

–       переліку засобів поточного контролю знань і умінь студентів;

–       тематики ІНДЗ;

–       тематики курсових робіт;

–       переліку контрольних питань до дисципліни;

–       критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою;

–       списку основної та додаткової літератури.