Менеджмент та економіка фізичної культури і спорту
(Менеджмент та економіка фізичної культури і спорту )

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Запропонована програма визначає необхідний об’єм знань і навичок, оволодівши якими майбутній вчитель зможе самостійно проводити навчальну і позакласну роботу.

Оскільки в даний час|нині| жодна галузь господарства не може успішно розвиватися, не спираючись|обпиратися| на свідоме використання економічних законів, саме остільки вивчення економічних стосунків у сфері фізичної культури і спорту для студентів вузів системи фізичної культури і спорту є|з'являється| об'єктивною необхідністю.

Менеджмент і економіка фізичної культури і спорту є|з'являється| конкретною галузевою дисципліною Вона має свій предмет вивчення (це – економічні відносини, що складаються між членами суспільства|товариства| в процесі виробництва спортивних послуг), вирішує|рішає| свої специфічні проблеми.

Оскільки фізична культура і спорт  є невід'ємна частка|частина| і складовий елемент суспільного|громадського| відтворення, тому економіка фізичної культури і спорту – це ланка в загальній сукупності інших наук. І економічні закони, що існують|наявний| в суспільному|громадському| виробництві в загалом, діють і у сфері фізичної культури і спорту.

Таким чином, основне завдання|задача| менеджменту і економіки фізичної культури і спорту як науки – вивчення конкретного механізму прояву|вияву| економічних законів і законів управління в цій сфері.

В зв'язку з цим важливим|поважним| завданням|задачею| дисципліни є|з'являється| також ознайомлення студентів з|із| основними економічними поняттями, категоріями і закономірностями  сфери фізичної культури і спорту, а також набуття|надбання| ними досвіду|досліду| економічного аналізу, формування економічного мислення, прийомів і методів управління.

Успіх діяльності працівників сфери фізичної культури і спорту багато в чому спирається|обпирається| на ефективне використання матеріальних засобів|коштів|, що у свою чергу|в свою чергу| передбачає|припускає| певну економічну підготовку, уміння в своїй практичній роботі спиратися|обпиратися| на досягнення економічної науки.

Економічна освіта|утворення| повинна сприяти досягненню максимальних результатів в професійній діяльності працівників сфери фізичної культури і спорту.

Як відомо, організації системи фізичної культури і спорту приділяють|наділяють| багато уваги економічній стороні своєї діяльності. Вони ведуть розробку довгострокових і поточних програм розвитку фізичної культури і спорту, визначають витрати|затрати| на підготовку фізкультурників і спортсменів, складають кошториси проведення спортивних заходів, використовуючи в своїй діяльності грошові і матеріальні кошти. Успішне вирішення всіх цих питань залежить від ступеня|міри| опанування економічної науки.

Необхідність в опануванні економічної науки зростає у міру подальшого|дальшого| нарощування матеріального потенціалу фізичної культури і спорту, у міру розширення фронту економічних стосунків цієї перспективної сфери.

Вивчення дисципліни «Менеджмент і економіка фізичної культури і спорту» сприятиме:

 • поліпшенню|покращанню| теоретичної підготовки студентів і її використанню для вирішення конкретних прикладних завдань|задач|;
 • розвитку здібностей студентів по прийняттю|прийманню| рішень;
 • поліпшенню|покращанню| здібностей студентів по критичному і аналітичному сприйняттю інформації;
 • формуванню у студентів аналітичних, практичних, творчих навиків|навичок| і якостей, необхідних для освоєння і інших дисциплін учбового плану;
 • розвитку уміння застосовувати набуті|загальні| знання до вивчення конкретних ситуацій;
 • розвитку системного мислення, навиків|навичок| систематизації, оцінки і аналізу інформації;
 • формуванню навиків|навичок| моделювання управлінських ситуацій;
 • набуття|надбанню| навиків|навичок| проведення діагностики, виявлення причин виниклої ситуації, аналізу зв'язків із|із| зовнішнім оточенням бізнесу;
 • формуванню навиків|навичок| прийняття|приймання| рішень на основі певних знань;
 • розвитку здібностей робити|чинити| самостійні висновки|виведення|, розробляти програми дій, виробляти рекомендації;
 • розвитку комунікативних навиків|навичок|: уміння слухати, доводити інформацію, вести дискусію.

Навчальна робота з дисципліни проводиться у формі лекційних, семінарських, самостійних занять, згідно сітки годин, передбачених навчальним планом.

Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є :

Маркетинг у сфері фізичного виховання та спорту, ринкові відносини у сфері фізичного виховання та спорту тощо.

Основними формами вивчення курсу є:

лекційні, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 72 годин, з яких: 16 лекційних годин, 18 семінарських годин, 38 години – самостійна робота.

Форма звітності: екзамен.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • теоретичні і методичні аспекти менеджменту і економіки фізичної культури і спорту;
 • уміти ранжирувати і структурувати причини, чинники|фактори|, дії;
 • володіти основними аналітичними методами;
 • уміти активно використовувати методи, принципи, технології і інші інструменти менеджменту при аналізі, оцінці і вирішенні конкретних проблем і практичних ситуацій;
 • уміти приймати рішення по вирішенню|здоланню| ситуації, що склалася, і втілювати їх в життя.