Нетрадиційні види спорту
(Нетрадиційні види спорту)

Нетрадиційні види спорту

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого циклу вона входить

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS:54 год./3 кредити ЕСТS із них:

Лекцій:__12__год.

Семінарських занять:__14___год.

Самостійної роботи:__28__год.

Форма підсумкового контролю: залік в 7 семестрі