Організація і проведення спортивно-масових заходів
(Організація і проведення спортивно-масових заходів)

Алгоритм

методичного забезпечення навчальної дисципліни  «Організація та проведення спортивно-масових заходів»

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год./ 1.5 кредита ECTS із них:

Лекцій: 36 год.

Семінарських занять: 36 год.

Самостійної роботи: 36 год.

Форма підсумкового контролю: іспит.


Мета курсу
«Організація і проведення спортивно-масових заходів» полягає у формуванні у студентів розуміння курсу як фундаментальної та професійно-орієнтованої навчальної та наукової дисципліни, забезпеченні  необхідними теоретичними знаннями, засвоєння  навиків професійної діяльності  фахівця з фізичного виховання, тренера з певного виду спорту, організатора масової фізичної культури.

Завдання курсу :

-         формування системи знань про структуру, принципи та методи управління фізичною культурою;

-         ознайомлення із структурою спортивно-масових заходів в державних та громадських органах управління фізичною культурою та спортом;

-         оволодіння методикою поточного та перспективного  планування фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

-         розвиток професійних навичок з організації та проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивно- масових заходів для різних груп населення та туристичної роботи;

-         прищеплення вмінь використовувати набуті знання  у розв»язанні  навчально-виховних завдань у практичній педагогічній діяльності.

Предметом навчальної дисципліни «Організація і проведення спортивно – масових заходів» є знання різних його складових як багатофункціонального суспільного явища, системи змагань, особливостей їх планування  та організації для різних груп населення.

Об»єктами дисципліни є : структура, принципи та методи управління  фізичною культурою та спортом в державі, структура спортивно –масових заходів,  планування та організація спортивно – масової роботи в державних, відомчим та громадських органах управління .

Знати:

-         структуру управління фізичною культурою і спортом в Україні;

-         структуру спортивно-масових заходів в державних та громадських органах управління;

-         особливості планування спортивно-масових заходів з різних видів спорту;

-         особливості планування спортивних змагань для різних груп населення;

-         особливості річного планування заходів та за чотирьохрічним олімпійським циклом;

-         планування та організацію спортивних змагань серед учнів та студентської молоді.