Програмування фізкультурно-оздоровчих занять
(Програмування ФОЗ)

Програмування фізкультурно-оздоровчих занять

Курс „ Програмування фізкультурно-оздоровчих занять” відноситься до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, які готують фахівців галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”. Програмою курсу передбачено аналіз та узагальнення відомостей про структуру і зміст програм фізкультурно-оздоровчих занять профілактико-оздоровчого та кондиційного характеру, програмування традиційних циклічних та нециклічних видів фізкультурно-оздоровчих занять, методичні особливості використання та програмування сучасних тренажерних систем та новітніх фізкультурно-оздоровчих технологій.

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год./ 6 кредитів ЕСТS із них:
Лекцій: 26 год.
Практичних занять: 26 год.
Самостійної роботи: 164 год.
Форма підсумкового контролю: залік

Викладач: Гауряк О.Д.