Рекреаційний туризм
(Рекреаційний туризм)

Загальний обсяг курсу - наукові основи рекреаційного туризму становить 54 години з яких:

- для денної форми 18 лекційних годин і 36 годин самостійного
опрацювання;

- для заочної форми 6 лекційних годин і 48 годин самостійного
опрацювання.

Форма звітності семестровий залік.