Метрологічний контроль у фізичному вихованні
(Метрологічний контроль у фізичному вихованні)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого циклу вона входить

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108год./3 кредити ЕСТS із них:

Лекцій:_18_год.

Семінарських занять:_16_год.

Самостійної роботи:__74__год.

Форма підсумкового контролю: залік