Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол)
(Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол) )

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни “Спортивні ігри з методикою викладання гандбол ”

для студентів ІІ курсу факультету фізичної культури та здоров’я людини

 

Загальна кількість ЕСTS: 108 годин / 3 кредита ЕСTS із них:

Лекції: – 17 годин

Практичних занять: – 28 годин

Індивідуальної роботи: – 6 годин

Самостійної роботи – 57 годин

Форма підсумкового контролю: залік.

 

 

 

Робочу навчальну програму підготував: Ячнюк Ю.Б., ст. викладач

 

 

 

 

Навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри фізичного виховання “___” _____________________ р. (протокол № 1).

 

 

 

Зав. кафедрою,

доцент С.В. Мединський

 

 

 

 

Чернівці – 2010

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Актуальність. Курс “Теорія і методика гандболу” входить в систему профілюючих предметів у професійній підготовці фахівців напряму підготовки 6.010201 „Фізичне виховання”, та 6.010203 „Здоров’я людини” – розкриває теоретико-методичні закономірності рухової активності у гандболі.

 

1.1. Мета викладання дисципліни

Мета курсу є формування у студентів знань і вмінь вивчення історії, теорії і методики викладання гандболу, оволодіння технічними прийомами і тактичними діями гри в гандбол, набуття необхідних знань, вмінь і навичок для самостійної педагогічної і організаційної роботи в різних ланках фізкультурно-спортивної діяльності.

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Завдання курсу:

1.Сформувати знання про історією розвитку гри в гандбол.

2.Сформувати необхідні знання та практичні вміння у виконанні технічних прийомів і тактичних дій у гандболі.

3.Сформувати вміння методично грамотно навчати технічним прийомам і тактичним діям у гандболі

4.Сформувати знання про правила гри в гандболі та вміння судити гру.

5.Сформувати необхідні знання та практичні вміння в організації та проведенні змагань з гандболу.

Матеріал курсу базується на теоретико-методичних підходах які висвітлюються студентам на наступних дисциплінах: “Вступ до спеціальності”, “Анатомія людини”. Навчальний матеріал органічно пов’язаний з матеріалом, що викладається у процесі проходження наступних дисциплінах: “Теорія і методика рухливих ігор”, “Теорія і методика гімнастики”, “Теорія і методика легкої атлетики”, а також формує базові знання і вміння у студентів перед проходженням наступних дисциплін: “Теорія і методика фізичного виховання”, “Олімпійський і професійний спорт”, “Організація і управління у сфері фізичної культури” та інші.

Навчальна робота з курсу проводиться у формі лекцій, практичних занять і самостійної роботи. На лекції студентам повідомляється основні відомості з історії, теорії і методики навчання прийомам техніки і тактичним діям гри в гандбол. На практичних заняттях вивчаються загально-розвиваючі і спеціальні вправи, технічні прийоми, тактичні дії і методика їх викладання. Самостійна робота включає вивчення рекомендованої літератури, і на основі отриманих знань складання алгоритмів методик навчання технічних прийомів і тактичних дій в гандболі. Обов'язковим розділом навчально-виховної роботи є виховання у студентів навичок догляду за спортивними спорудами та інвентарем, підготовки їх до занять і змагань.

 

 

1.3. Компетенції, якими повинен володіти студент

у процесі вивчення дисципліни

- знати про:

- історію розвитку гандболу у світі і в Україні;

- основні прийоми техніки гри і методики їх навчання;

- основні тактичні дії гри і методики їх навчання;

- основні правила гри, види робочої документації для проведення змагань, жести судді під час гри.

- вміти:

- правильно показати виконання основних технічних прийомів і тактичних дій гри;

- методично грамотно провести методики навчання основних технічних прийомів гри;

- методично грамотно провести методики навчання основних тактичних дій гри;

- судити гру, показуючи суддівські жести.

У процесі проведення занять будуть застосовуватися наступні форми поточного контролю знань і вмінь студентів: усна співбесіда; тестова перевірка знань і вмінь; перевірка самостійних робіт; перевірка вміння викладати методику вивчення технічних прийомів і тактичних дій у гандболі; залік.

Основними формами вивчення курсу є: лекційні, практичні, індивідуальні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

Навчальна робота здійснюється у формі лекцій, практичних, індивідуальних та самостійних занять. На лекціях студентам викладаються поняття історії гандболу, правил гри, методика спортивних тренувань, а також основні принципи проведення спортивно-масових змагань з гандболу.

На практичних заняттях – вивчаються, удосконалюються та закріплюються техніко-тактичні навички гри у гандбол, послідовність навчання та методика викладання технічних прийомів ведення гри, проведення частин заняття згідно плану-конспекту.

Самостійна робота студента включає вивчення програмного матеріалу користуючись рекомендованою літературою, написання плану-конспекту заняття.