Теніс з методикою викладання
(Теніс з методикою викладання)

Теніс з методикою викладання

2 кредити ЕСТS із них:

Лекцій:__15__год.

Практичних занять:__30__год.

Самостійної роботи:__63__год.

Форма підсумкового контролю: залік в 5 семестрі