Основи медичних знань (ЗЛ)
(ОМЗ)

„ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ”
(ЗЛ)

Дисципліна нормативної частини циклу природничо-наукової підготовки для спеціальностей 6.010201 “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура ” та 6.010203 “Здоров’я людини” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Загальна кількість годин – 162 год. / 4,5 кредитів ECTS: із них:
-    практичних занять – 54год.,
-    самостійної роботи – 108год.,
-    форма підсумкового контролю: – залік.

Мета навчальної дисципліни: надати студентам систематизованих теоретичних знань, практичних навичок й вмінь, які необхідні для розробки заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток дітей і підлітків, дотримання гігієнічних норм і вимог. Особливо актуальною стає медична підготовка педагога в випадках, коли від грамотного й своєчасного втручання дорослих залежить життя дитини.
Завдання курсу:
- підготувати педагогів, здатних забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості й найвищої цінності суспільства;
- створити цілісну систему медичної підготовки майбутніх педагогів з урахуванням досвіду й тенденцій педагогічної освіти;
- сформувати в майбутніх педагогів усвідомлення щодо моральної та юридичної відповідальності за стан здоров’я й збереження життя учнів;
- проводити з учнями освітню профілактичну роботу з основ медичних знань;
- забезпечити збереження життя й здоров’я учнів шляхом своєчасного розпізнавання різних хвороб а також надання долікарської допомоги у разі травм і нещасних випадків;
- проводити профілактичні заходи щодо розповсюдження інфекційних захворювань у навчальних закладах, акцентуючи увагу на соціально небезпечних інфекціях: СНІД, вірусний гепатит, туберкульоз та венеричні хвороби;
- забезпечити психологічну адаптацію до надання долікарської допомоги в екстремальних ситуаціях.