Туризм з методикою викладання
(Туризм з методикою викладання)

Туризм з методикою викладання
Шифр дисципліни - ПП 1.22.
Курс - 2; семестр -4.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 
144 год. 4 кредити ECTS з них:
лекції - 18 год.
практичні – 36 год.
самостійні – 90 год.
індивідуальна робота - 2 год. 
Форма підсумкового контролю - іспит.