Долікарська допомога
(Dolik_dopomoga)

«Долікарська допомога»

Долікарська допомога є предметом вибору і побудована відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог навчальних планів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які готують фахівців за спеціальністю 6.010203 «Здоров’я людини» та рекомендується як предмет вибору для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Навчальна дисципліна складається з двох розділів: «Надання першої допомоги при невідкладних станах» та «Надання долікарської допомоги при травматичних ушкодженнях».

Загальна кількість годин – 54 год. / 1,5 кредитів ECTS: із них:

Лекцій – 12 год., практичних занять – 14 год., самостійної роботи – 28 год., форма підсумкового контролю: – залік.

Метою курсу «Долікарська допомога» є ознайомлення студентів з науковим обґрунтуванням та здійсненням заходів щодо надання невідкладної долікарської допомоги при гострих захворюваннях та травмах, забезпеченням збереження життя та попередження ускладнень безпосередньо на місці пригоди та впродовж транспортування потерпілого в лікувальну установу.

Основні завдання курсу:

-        формування педагога свідомості щодо його моральної та юридичної відповідальності за стан здоров’я і збереження життя учнів;

-        забезпечення психологічної адаптації до надання долікарської медичної допомоги в екстремальних ситуаціях;

-        забезпечення збереження життя і здоров’я учнів шляхом надання їм невідкладної долікарської медичної допомоги;

-        підготовка педагога, здатного забезпечити розвиток дитини як особистості і найвищої цінності суспільства;

Вимоги до знань та умінь з курсу

Згідно з вимогами програми студенти повинні знати:

-        основи анатомії та фізіології організму людини;

-        основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного та шкільного віку;

-        ознаки клінічної та біологічної смерті;

-        основи проведення реанімації;

-        основи надання допомоги при невідкладних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, синдромі тривалого стискання, отруєннях, переломах, кровотечах, травматичному шоку, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях у звичайних умовах та в екстремальних ситуаціях;

-        основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань  та патологічних станів;

-        техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та збереження життя потерпілого.

Студенти повинні вміти:

-        володіти навиками серцево-легеневої реанімації;

-        володіти навиками діагностики, раптових захворювань та патологічних станів (вимірювати температуру тіла, АТ, визначати та оцінювати пульс, дихання тощо);

-        володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утопленні, задусі, ураженнях різними хімічними і фізичними факторами (електричним струмом, високою (низькою) температурою, радіацією) та при отруєннях;

-        розпізнати ознаки та надати першу допомогу при укусах змій, шкідливих комах, собак та інших тварин;

-        володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч;

-        уміло користуватись доступними лікарськими препаратами;

-        володіти навиками введення доступних лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, парентеральне);

-        володіти правилами надання долікарської допомоги в умовах стихійного лиха чи екстремальних ситуацій;

-        використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а також і в повсякденній роботі з дітьми.