Вступ до спеціальності
(Всуп до спеціальності)

"Вступ до спеціальності"

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010203 Здоров’я людини , 6.010201 Фізичне виховання .
Шифр дисципліни ПП 3.3
Курс 1; семестр 1.
Годин всьго 108; на тиждень – 2 год.; (л/сем.);
Кредитів – 3.
Обов’язкова.

"Вступ до спеціальності" є однією з професійно-орієнтованих дисциплін за навчальними планами вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, які готують фахівців за напрямом підготовки спеціальності "Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура".
Професійна діяльність вчителя фізичної культури, тренера-викладача, фахівців з фізичної реабілітації, а також науково-дослідна робота студентів є складовою частиною системи загальної науково-професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Студент повинен знати, нормативно-правову базу системи вищої освіти, організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, як обрати тему наукового дослідження і сформулювати концептуальний апарат, теоретично обґрунтувати проблему та вибрати методи її аналізу, організувати експеримент і впровадити отримані результати в свою практичну діяльність.

Метою вивчення курсу "Вступ до спеціальності" у вищому навчальному закладі є теоретичне знайомство студентів з майбутньою спеціальністю, її місцем у суспільному виробництві та засобами її оволодіння.
Завдання курсу:

 • формування системи знань про організацію особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних можливостей індивіда;
 • навчання здійсненню діагностики рівня індивідуального здоров'я особистості з урахуванням психосоматичних, конституціональних і соціальнопсихологічних особливостей особистості;
 • формування та розвиток вмінь здійснення системи рекреаційних, корекційних та реабілітаційних заходів по збереженню здоров'я і створенню комфортних умов для людей "групи ризику"; відбір оптимальних педагогічних технологій та навчальних програм, що враховують вік, стать, соціальне та екологічне середовище;
 • формування на основі знання власних можливостей і особливостей соматичного, психічного, інтелектуального, духовного і соціального здоров'я індивідуальних потреб особистості та профорієнтації; розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців; прищеплення вмінь використовувати набуті знання у розв'язанні освітньо-виховних завдань навчально-виховного процесу в практичній педагогічній та тренерській діяльності;
 • ознайомлення з основними етапами, напрямками, проблемами розвитку фізичної культури та спорту як частини суспільства, соціальної системи і сфери діяльності фахівця; розробка професійних характеристик тренера-викладача з виду спорту, викладача фізичної культури і валеології у навчальних закладах, викладача-організатора масової фізичної культури; ознайомлення з основними формами та принципами самостійної роботи студентів, видами науково-дослідної роботи, методикою виконання студентських наукових робіт, основними методами наукових досліджень, що використовуються в галузі фізичної культури і валеології.

Студенти повинен знати:

 • основні етапи, напрямки, проблеми розвитку фізичної культури та спорту в суспільстві, сфери діяльності фахівця;
 • професійні характеристики тренера-викладача з виду спорту і вчителя фізичного виховання та валеології в навчальних закладах;
 • основні форми самостійної роботи студентів;
 • види студентських науково-дослідних робіт та методику їх виконання.

Уміти:

 • використовувати отримані теоретичні знання на практиці;
 • ефективно вести науковий пошук з обраної для дослідження проблеми;
 • правильно оформляти студентську наукову роботу.

Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є теорія та методика викладання фізичного виховання, теорія спорту, олімпійський спорт, філософія, теорія фізичної культури, загальна психологія та психологія фізичного виховання і спорту, валеологія, психодіагностика, психофізіологія, педагогіка.
Ключові поняття дисципліни: фізична культура, валеологія, фізичне виховання, самостійна робота студентів, науково-дослідна робота студентів, наукове пізнання, метод, актуальність дослідження, мета, об’єкт і суб’єкт дослідження, наукова гіпотеза, предмет дослідження, кваліфікаційна характеристика фахівця.
Форма звітності – екзамен.