Біологія
(Біологія)

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010203 Здоров’я людини .
Шифр дисципліни  
Курс – 1; семестр – 1.
Годин всього – 90; на тиждень – 2 год; (л/сем).
Кредитів – 2,5.
Обов’язкова

Лекції - 18 год.
Семінарські заняття - 16 год.
Самостійної роботи - 56 год.
Форма підсумкового контролю: залік.

Викладач:   доц. Бевзо В.В.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – оволодіння студентом сучасними знаннями про роль біології в формуванні наукового світогляду, особливості будови, хімічного складу, обмін речовин і перетворення енергії в клітині; закономірності та властивості живих систем такі як розмноження, індивідуальний розвиток, спадковість, мінливість; екологічну культуру, охорону здоров’я та зміцнення фізичного розвитку.

Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентом знань про хімічну будову, властивості, структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації живого; взаємозв’язки між живими системами, неживою природою; оволодіння методологією наукового пізнання; вміннями самостійного вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи; застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, фізична культура, педагогіка).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: будову, хімічний склад і функціонування біологічних об'єктів: клітин, генів і хромосом, структуру екосистем; основні положення біологічних теорій і закономірностей: клітинної теорії, еволюційного вчення, вчення В.І.Вернадського про біосферу, закони Г. Менделя, закономірності мінливості й спадковості; сутність біологічних процесів: розмноження, запліднення, дії штучного і природного відбору, формування пристосованості, походження видів, кругообіг речовин і перетворення енергії в клітині, організмі, в екосистемах і біосфері; внесок видатних (у тому числі вітчизняних) учених у розвиток біологічної науки; біологічну термінологію і символіку.

вміти: - пояснювати роль біології у формуванні наукового світогляду; внесок біологічних теорій у формування сучасної природничо-наукової картини світу; єдність живої і неживої природи, спорідненість живих організмів; негативний вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на ембріональний і постембріональний розвиток людини; вплив екологічних факторів на живі організми, вплив мутагенів на рослини, тварин і людину; взаємозв'язку і взаємодію організмів і навколишнього середовища; причини та фактори еволюції, змінність видів; порушення в розвитку організмів, мутації та їх значення у виникненні спадкових захворювань; стійкість, розвиток і зміни екосистем; необхідність збереження різноманіття видів;

- вирішувати елементарні біологічні задачі; становити елементарні схеми схрещування та схеми перенесення речовин і передачі енергії в екосистемах (ланцюги живлення);

- порівнювати біологічні об'єкти: хімічний склад живої та неживої природи, зародків людини та інших тварин, природні екосистеми і агроекосистеми своєї місцевості; процеси (природний і штучний відбір, статеве і безстатеве розмноження) і робити висновки і узагальнення на основі порівняння та аналізу;

- знаходити інформацію про біологічні об'єкти в різних джерелах (підручниках, довідниках, науково-популярних виданнях, ресурсах мережі інтернет) і критично її оцінювати.

Ключові поняття дисципліни: Хімічний склад клітини, будова клітини, енергетичний обмін,  пластичний обмін, розмноження організмів, індивідуальний розвиток, неклітинні форми життя, генетика, мінливість, екологія, біосфера, екологічна криза.